8-2022 Gia Lai: Giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 – Báo Gia Lai điện tử – Tin nhanh

Xin chào đọc giả.Today, tôi xin góp chút kinh nghiệm cá nhân về Gia Lai: Giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 – Báo Gia Lai điện tử – Tin nhanh . Phần lớn nguồn đều được lấy ý tưởng từ các nguồn website lớn khác nên sẽ có vài phần khó hiểu. Bài đã đạt được [vid_views] và [vid_likes] views. [vid_desc]

Xem thêm về Gia Lai: Giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 – Báo Gia Lai điện tử – Tin nhanh

(GLO) – Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 2012 / KH-UBND giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 của tỉnh.

Mục đích của kế hoạch là theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội quy quản lý dự án, xác định đúng những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, tổ chức thực hiện theo cơ quan, đơn vị, địa bàn và khu vực. Và xây dựng hệ thống giám sát, đánh giá đồng bộ, toàn diện, đáp ứng yêu cầu quản lý dự án đề xuất của tổ chức.

Tổ chức và đánh giá việc thực hiện Kế hoạch theo Kế hoạch định kỳ sáu tháng, vào đầu, giữa kỳ và cuối năm hoặc theo yêu cầu. Đảm bảo tính chính xác và báo cáo kịp thời cho cấp có thẩm quyền. Thời gian thực hiện từ năm 2022 đến năm 2025. Cơ quan thực hiện là Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thành trại, Ủy ban nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc Trung ương.Nhiều gia đình nghèo ở Ancijin đã nhận gia súc để phát triển ngành chăn nuôi.
Nhiều gia đình nghèo ở Ancijin đã nhận gia súc để phát triển ngành chăn nuôi. Ảnh: Yuming

Nội dung giám sát: giám sát, kiểm tra việc xây dựng hệ thống văn bản quản lý, hướng dẫn tổ chức và triển khai thực hiện,… lập kế hoạch thực hiện 5 năm và kế hoạch hàng năm, triển khai, phối hợp thực hiện kế hoạch, truyền đạt và tăng cường năng lực quản lý cấu hình kế hoạch. dự án. Giám sát và xác minh việc thực hiện: Tiến độ thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu, mức độ và kết quả, số lượng nội dung và hoạt động được thực hiện theo kế hoạch.

Theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch vốn và dự toán ngân sách nhà nước: huy động và sử dụng vốn để thực hiện các kế hoạch, dự án thành phần, dự án đầu tư, quy hoạch và các hợp phần, hoạt động của các dự án thành phần (thanh toán, chi tiêu, thanh toán, chưa thanh toán vốn xây dựng cơ bản). trách nhiệm phải trả).

Kiểm tra việc quản lý dự án, quản lý đầu tư, năng lực thực hiện và việc tuân thủ các vi phạm của đơn vị và chính quyền địa phương. Giám sát, kiểm tra sự tuân thủ của từng đơn vị, khu vực đối với hệ thống giám sát và đánh giá dự án. Báo cáo kết quả thực hiện, những vướng mắc thuộc thẩm quyền, khó khăn vướng mắc và đề xuất giải pháp.

Giai đoạn giám sát tại địa phương: Hàng năm, Bộ Lao động và Xã hội chủ trì, phối hợp các Sở: Xây dựng, quyết định các quy hoạch trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, y tế, thông tin và truyền thông, tài chính, xây dựng, kế hoạch, đầu tư và các sở, ngành liên quan. Một đoàn thanh tra tổng hợp liên ngành sẽ được thành lập để thực hiện thanh tra theo huyện, thông báo kế hoạch giám sát cho Ủy ban quản lý kế hoạch mục tiêu quốc gia ở cấp toàn cầu, chọn ngẫu nhiên một thị trấn, thôn, làng và thực tế thanh tra. Ngoài ra, các sở, ngành có thẩm quyền của các dự án, tiểu dự án và các hoạt động của kế hoạch này sẽ chủ động tổ chức các đoàn thanh tra ngành để thực hiện thanh tra toàn cầu các nội dung do mình kiểm soát.

Cơ sở xã hội đào tạo bổ sung lao động khẩn cấp cùng với các sở, ban, ngành đề xuất quyết định của UBND, công bố kế hoạch giám sát, thành lập đoàn giám sát, báo cáo kế hoạch giám sát cho ban quản lý bông, thôn ngẫu nhiên. Chọn để Thu thập các thôn bản và tài liệu liên quan để đo đạc thực tế Giám sát trực tiếp và tham vấn với những người hưởng lợi từ các chương trình thực hiện ở cấp thôn bản.Hỗ trợ các dân tộc thiểu số ở vùng Dek, phát triển kinh tế gia đình và chống đói nghèo dưới nhiều hình thức.
Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Đèo phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo. Ảnh: Ngukan

Ở cấp độ nước hoa, Ban quản lý nước hoa báo cáo về việc thực hiện kế hoạch xóa nghèo, thu thập tài liệu liên quan và tham khảo ý kiến ​​của những người hưởng lợi về mức độ tiếp cận và lợi ích của kế hoạch.

Cơ quan thực hiện thẩm định quy hoạch là Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân thị xã, huyện, thị xã.

Nội dung đánh giá hàng năm như sau.

Đánh giá giữa kỳ của kế hoạch, bao gồm: kết quả xây dựng chính sách quản lý, quản lý và thực hiện quản lý và điều phối thông tin liên lạc của tổ chức điều hành, thông tin và giám sát, giám sát và đánh giá hoạt động huy động vốn, phân bổ và sử dụng kết quả thực hiện mục tiêu các nhiệm vụ bao gồm: mục tiêu chương trình với mục tiêu chương trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt Tồn tại, hạn chế và lý do hoàn thành mục tiêu chương trình và công việc tính theo thời điểm đánh giá so với kế hoạch 5 năm. Nó cung cấp các giải pháp thực hiện từ thời điểm đánh giá đến năm cuối cùng của giai đoạn 5 năm, bao gồm các khuyến nghị về điều chỉnh kế hoạch.

Nội dung đánh giá khi kết thúc kế hoạch: kết quả xây dựng chính sách quản lý, cấu hình hệ thống và triển khai quản lý và thực hiện kế hoạch quản lý và điều phối các hoạt động truyền thông, thông tin và giám sát, giám sát và đánh giá huy động vốn, phân bổ và sử dụng kết quả của các mục tiêu cụ thể của kế hoạch, các Chỉ số và kết quả thực hiện công việc, tác động và hiệu quả của đầu tư trong quy hoạch đối với xã hội – phát triển kinh tế, tính bền vững của quy hoạch, bình đẳng lành mạnh, môi trường, sinh thái.

Đánh giá ngoài kế hoạch được thiết kế để xác định các tình huống bất thường, nguyên nhân, trách nhiệm đối với các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan và tác động của chúng đến khả năng thực hiện và đạt được các mục tiêu của chương trình.

Ủy ban nhân dân Xing trình Bộ Lao động và Các vấn đề xã hội để Ủy ban nhân dân Xing phê duyệt kế hoạch, tổ chức giám sát và đánh giá việc thực hiện kế hoạch hàng năm và tổng hợp kết quả giám sát và đánh giá việc thực hiện này. . Xây dựng kế hoạch và báo cáo Bộ Lao động TB&XH, các Bộ ngành, cơ quan giám sát trung ương, Ủy ban nhân dân cấp sao về các dự án, tiểu dự án, hợp phần. Dựa trên kế hoạch này, chúng tôi sẽ biên soạn và cập nhật báo cáo Hệ thống quản lý kế hoạch mục tiêu giảm nghèo bền vững quốc gia khi cần thiết.

Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện, địa phương và tổ chức giám sát, đánh giá theo quy định. Phối hợp với các cơ quan liên quan giám sát các đơn vị cấp huyện trực tiếp thực hiện các dự án, tiểu dự án của quy hoạch này và tổ chức theo dõi, đánh giá kế hoạch thực hiện của vùng cùng với các sở, ban, ngành có liên quan.

Lehon.

Gia Lai: Giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 – Báo Gia Lai điện tử – Tin nhanh

, [vid_tags], #Gia #Lai #Giám #sát #đánh #giá #thực #hiện #Chương #trình #mục #tiêu #quốc #gia #giảm #nghèo #bền #vững #giai #đoạn #Báo #Gia #Lai #điện #tử #Tin #nhanh

Gia Lai: Giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 – Báo Gia Lai điện tử – Tin nhanh


Đa phần nguồn đều đc update thông tin từ những nguồn trang web lớn

Tác giả gốc:

 Gia Lai: Giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 - Báo Gia Lai điện tử - Tin nhanh [/ caption]
Đánh Giá post

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.