2022 Giấy xác nhận sinh hoạt hè 2021

Kính thưa đọc giả. , tôi xin góp chút kinh nghiệm cá nhân về qua bài viết Giấy xác nhận sinh hoạt hè 2021

Đa số nguồn đều được lấy ý tưởng từ những nguồn trang web nổi tiếng khác nên chắc chắn có vài phần khó hiểu.

Mong mọi cá nhân thông cảm, xin nhận góp ý và gạch đá dưới bình luận

Khuyến nghị:

Xin quý khách đọc bài viết này ở nơi yên tĩnh kín đáo để có hiệu quả tối ưu nhất
Tránh xa toàn bộ những thiết bị gây xao nhoãng trong công việc tập kết
Bookmark lại bài viết vì mình sẽ cập nhật hàng tháng

Để hoàn thành bản tóm tắt các hoạt động mùa hè năm 2021 tại địa phương, Công đoàn viên của trường phải yêu cầu nộp giấy chứng nhận kết quả hoạt động hè năm 2021 cho nhà trường.

Giấy chứng nhận sinh hoạt hè năm 2021 phải ghi rõ thời gian, địa điểm sinh hoạt và nhận xét của cơ quan nơi tổ chức sinh hoạt hè …. Vậy mời các bạn tham khảo mẫu giấy xác nhận sinh hoạt hè, bản kiểm điểm sinh hoạt hè của địa phương trong bài viết dưới đây :

Giấy chứng nhận hoạt động hè tại địa phương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——— o0o ———

GIẤY CHỨNG NHẬN
CUỘC SỐNG CỦA HỌ TẠI ĐỊA PHƯƠNG NĂM ………….

Đoàn thanh niên cơ sở (huyện, thị, thành phố) / cơ quan: ……………………………………………………

Quận (huyện) …………………………………………………… Tỉnh (thành phố): …………………….

Chứng chỉ: Ông (Bà) ……………………… MME: ……………………………………………

Là …………………… .. Khoa ………… Khoa …………………… …………………… ..

Trường học:……………………………………………………………………………………………………………

Đăng ký sinh hoạt hè tại: ………………………………………………………………………………….

Ngày qua ngày………………………………………………………

Chúng tôi coi anh (chị) là: …………………………………………………………………….

Trong thời gian làm việc tại cơ sở / cơ quan như sau:

1. Ý thức tuân thủ pháp luật nhà nước và các quy định của địa phương / cơ quan: …………… ..…

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

2. Thành tích đã mang lại cho địa phương / cơ quan: …………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

3. Mặc định và Vi phạm: …………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

4. Phân loại:

– Xuất sắc: Tích cực tham gia các hoạt động và đạt thành tích xuất sắc

– Tốt: Tham gia tốt các hoạt động

– Tốt: Tham gia đầy đủ các hoạt động

– Trung bình: Tham gia nhưng không thường xuyên

– Thấp: Đã đăng ký nhưng không tham gia

.……ngày tháng năm………..

Xác nhận của đoàn / cơ quan địa phương
(Đã ký và đóng dấu)

Phiếu đánh giá, xếp loại hoạt động hè của địa phương (Cá nhân)

QUẬN ĐOÀN …………….
HỘI ĐỒNG CỘNG ĐỒNG ………….

Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí minh

THÔNG BÁO, GIÁ
Đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú
———–

Đắt tiền: ………………………………………………………………

Thực hiện các quy định về nhận xét, đánh giá, xếp loại đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại cơ sở:

HỘI ĐỒNG CỘNG ĐỒNG …………………… ..

Nhận xét, đánh giá kết quả của đoàn viên tham gia các hoạt động để:

Đ / c: …………………… nam / nữ: …………

Ngày sinh ……. có thể ……..

Sinh hoạt trong Chi đoàn trực thuộc: …………………………………………………….

Trong mùa hè, các hoạt động của đô thị được đánh giá và phân loại như sau:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

T / M BAN CHẤP HÀNH
BẢO VỆ

Phiếu đánh giá, xếp loại hoạt động hè tại địa phương (có chi đoàn)

QUẬN ĐOÀN …………….
HỘI ĐỒNG CỘNG ĐỒNG ………….

Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí minh

THÔNG BÁO, GIÁ
Đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú

Đắt tiền: ……………………………………………………

Thực hiện các quy định về nhận xét, đánh giá, xếp loại đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại cơ sở:

HỘI ĐỒNG CỘNG ĐỒNG …………………… ..

Nhận xét, đánh giá kết quả đoàn viên tham gia sinh hoạt chi đoàn nơi cư trú trong năm…., Như sau:

TT Họ và tên năm sinh Đơn vị học tập, công việc, đi vào kinh doanh Chi nhánh thanh niên nơi cư trú Phân loại Cần lưu ý
Nam giới Giống cái
Đầu tiên
2
3
4
5

.

T / M BAN CHẤP HÀNH
BẢO VỆ

Để hoàn thành bản tóm tắt các hoạt động mùa hè năm 2021 tại địa phương, Công đoàn viên của trường phải yêu cầu nộp giấy chứng nhận kết quả hoạt động hè năm 2021 cho nhà trường.

Giấy chứng nhận sinh hoạt hè năm 2021 phải ghi rõ thời gian, địa điểm sinh hoạt và nhận xét của cơ quan nơi tổ chức sinh hoạt hè …. Vậy mời các bạn tham khảo mẫu giấy xác nhận sinh hoạt hè, bản kiểm điểm sinh hoạt hè của địa phương trong bài viết dưới đây :

Giấy chứng nhận hoạt động hè tại địa phương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——— o0o ———

GIẤY CHỨNG NHẬN
CUỘC SỐNG CỦA HỌ TẠI ĐỊA PHƯƠNG NĂM ………….

Đoàn thanh niên cơ sở (huyện, thị, thành phố) / cơ quan: ……………………………………………………

Quận (huyện) …………………………………………………… Tỉnh (thành phố): …………………….

Chứng chỉ: Ông (Bà) ……………………… MME: ……………………………………………

Là …………………… .. Khoa ………… Khoa …………………… …………………… ..

Trường học:……………………………………………………………………………………………………………

Đăng ký sinh hoạt hè tại: ………………………………………………………………………………….

Ngày qua ngày………………………………………………………

Chúng tôi coi anh (chị) là: …………………………………………………………………….

Trong thời gian làm việc tại cơ sở / cơ quan như sau:

1. Ý thức tuân thủ pháp luật nhà nước và các quy định của địa phương / cơ quan: …………… ..…

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

2. Thành tích đã mang lại cho địa phương / cơ quan: …………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

3. Mặc định và Vi phạm: …………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

4. Phân loại:

– Xuất sắc: Tích cực tham gia các hoạt động và đạt thành tích xuất sắc

– Tốt: Tham gia tốt các hoạt động

– Tốt: Tham gia đầy đủ các hoạt động

– Trung bình: Tham gia nhưng không thường xuyên

– Thấp: Đã đăng ký nhưng không tham gia

.……ngày tháng năm………..

Xác nhận của đoàn / cơ quan địa phương
(Đã ký và đóng dấu)

Phiếu đánh giá, xếp loại hoạt động hè của địa phương (Cá nhân)

QUẬN ĐOÀN …………….
HỘI ĐỒNG CỘNG ĐỒNG ………….

Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí minh

THÔNG BÁO, GIÁ
Đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú
———–

Đắt tiền: ………………………………………………………………

Thực hiện các quy định về nhận xét, đánh giá, xếp loại đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại cơ sở:

HỘI ĐỒNG CỘNG ĐỒNG …………………… ..

Nhận xét, đánh giá kết quả của đoàn viên tham gia các hoạt động để:

Đ / c: …………………… nam / nữ: …………

Ngày sinh ……. có thể ……..

Sinh hoạt trong Chi đoàn trực thuộc: …………………………………………………….

Trong mùa hè, các hoạt động của đô thị được đánh giá và phân loại như sau:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

T / M BAN CHẤP HÀNH
BẢO VỆ

Phiếu đánh giá, xếp loại hoạt động hè tại địa phương (có Chi bộ)

QUẬN ĐOÀN …………….
HỘI ĐỒNG CỘNG ĐỒNG ………….

Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí minh

THÔNG BÁO, GIÁ
Đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú

Đắt tiền: ……………………………………………………

Thực hiện quy định về việc nhận xét, đánh giá, xếp loại đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại cơ sở:

HỘI ĐỒNG CỘNG ĐỒNG …………………… ..

Nhận xét, đánh giá kết quả đoàn viên tham gia sinh hoạt chi đoàn nơi cư trú trong năm…., Như sau:

TT Họ và tên năm sinh Đơn vị học tập, công việc, đi vào kinh doanh Chi nhánh thanh niên nơi cư trú Phân loại Cần lưu ý
Nam giới Giống cái
Đầu tiên
2
3
4
5

.

T / M BAN CHẤP HÀNH
BẢO VỆ

Nguồn tổng hợp

Đánh Giá post

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *